2010, ഫെബ്രുവരി 13, ശനിയാഴ്‌ച

Seven Islands

ന്യൂ ഫൌണ്ട് ലാന്ടിലെ പ്ലാസേന്ഷിയ നദിയിലെ ഏഴു ചെറു ദ്വീപുകളുടെ ദൂരക്കാഴ്ചയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് താഴെ   

                                                              ലുക്ക്‌ ഔട്ട്‌ 
                                              സെവന്‍ ഐലണ്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം                                                ഒരു ദ്വീപു  മഞ്ഞു മൂടിക്കിടക്കുന്നു                                            പ്ലാസെന്ഷിയ നദിയിലെ  തടയണ 

              

2010, ഫെബ്രുവരി 5, വെള്ളിയാഴ്‌ച

The Starry Night

അവലംബം: മഹാനായ വാന്‍ ഗോഗിന്റെ ഇതേ പേരിലുള്ള പെയിന്റിംഗ് 

ഈ ബ്ലോഗ് തിരയൂ